нпп / почетна
 
Лоцирани на обиколницата на
Скопје (излез с. Мирковци),
на еднакво растојание од Цен-
тар, Автокоманда и Ѓорче Пет-
ров, ФОРМИНГ станува синоним
во областа на производството, продажбата и монтажата на елементи за сува градба.
 

Адреса: Кучевишка бара (до обиколница), Скопје

Моб: (075) 224 562
Тел: (02) 5210 125
Факс: (02) 3133202

E-mail: info@forming.mk
Web: forming.mkПРОИЗВОДИ | ДРЖАЧИ НА CD ПРОФИЛИ


Во зависност од дадените услови, при монтажата на спуштен плафон или облога од гипс картон табли со подконструкција од поцинкувани профили за сува градба, се користат разни видови на држачи, кои што во секој
момент можете да ги најдете во нашиот магацин.


Разни видови на држачи за
CD профил


Профил CD со продолжеток за
CD профил


Профил CD со држач за жица-Рихтер


Продолжеток за CD профил


Приказ на CD профил со држач за
жица-Рихтер заедно со жица со увце


Поцинкувана жица со увце


Клипсна-единечна спојка за дупла конструкција со CD профили


Држач за жица-Рихтер


Држач за дрвени
греди-анкер држач


Директен држач за CD профил


Врзување на примарна со секундарна конструкција од CD профили со крстаста единечна спојка