нпп / почетна
 
Лоцирани на обиколницата на
Скопје (излез с. Мирковци),
на еднакво растојание од Цен-
тар, Автокоманда и Ѓорче Пет-
ров, ФОРМИНГ станува синоним
во областа на производството, продажбата и монтажата на елементи за сува градба.
 

Адреса: Кучевишка бара (до обиколница), Скопје

Моб: (075) 224 562
Тел: (02) 5210 125
Факс: (02) 3133202

E-mail: info@forming.mk
Web: forming.mkПРОИЗВОДИ | ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ


Изолациони материјали кои што ги вградуваме во објектите што ги изведуваме, како и кои што ги нудиме на нашите коминтенти се по потекло од реномираните фирми за производство на изолациски материјал:

Стаклена волна УРСА (www.ursa.com.mk)

Како стандарден производ кој што најчесто го користиме, е стаклената волна од УРСА со ознака ELF, којa што ги има следниве технички карактеристики:

Огноотпорна класа: А1
Дебелина од 50 мм
Ширина на лентите 600 мм
Должина на лентите 7500 мм
Rd =1.1 m2K/W
λd=0.045 W/mK
ИСОВЕР (www.isover.com)

Стиропор УСЈЕ (www.usje.com.mk/Defaul.aspx?Lan=MK&mid=105 )

Камена волна ГЕОЛАН (www.fibran.gr)